نظر فران لبوویتز در مورد صحبت کردن

,Think before you speak

!Read before you think

قبل از اینکه حرف بزنی، فکر کن؛

قبل از اینکه فکر کنی، مطالعه کن!

Fran Lebowitz
محمد صبور

قبل از هرچیز، من یک معلم هستم. عاشق یادگیری و یاددهی؛ کنجکاو برای فهمیدن و فهماندن؛ معتاد مطالعه؛ علاقه مند به خودشناسی، رفتارشناسی، تیپ شناسی و هر دانشی که معمای پیچیده ی بشر را ساده تر کند.

ارسال پاسخ